JAVNI POZIV ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME U PROJEKTU

JAVNI POZIV ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME U PROJEKTU "Zajedno za žene II. UP.02.1.1.16.0439"

 

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=127981124

Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme.pdf

 

REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBJE

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 112-03/22-01/03

UBROJ: 2178-19-01-22-2

Vrbje, 07.11.2022.

Općina Vrbje  na temelju sklopljenog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Zajedno za žene II“ – UP.02.1.1.16.0439 u sklopu programa „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“, dana 7. studenog 2022. godine raspisuje

 

JAVNI POZIV

ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME U PROJEKTU

„Zajedno za žene II, UP.02.1.1.16.0439“ – ZAŽELI PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – FAZA III

NA PODRUČJU OPĆINE VRBJE

 

Pozivaju se ženske osobe na prijavu za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu „Zajedno za žene II, UP.02.1.1.16.0439“, financiranog iz Europskog socijalnog fonda.

Projektom će se omogućiti zapošljavanje žena koje će pružiti potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u njihovim kućanstvima.

Kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:

1) nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem;

2) s naglaskom na teže zapošljive skupine:

- žene od 50 godina naviše

- žene s invaliditetom

- žrtve trgovanja ljudima

- žrtve obiteljskog nasilja

- azilantice

- žene koje su izašle iz sustava skrbi

- liječene ovisnice

- povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci

- pripadnice romske nacionalne manjine

- beskućnice

- ostale ranjive skupine;

3) poželjno radno iskustvo na sličnim ili istim poslovima.

Vrijeme trajanja projekta je 8 mjeseci, a uključuje Ugovor o radu u trajanju od 6 mjeseci.

Opis poslova:

 • obavljanje kućanskih poslova (pospremanje kuće, donošenje ogrijeva, priprema obroka, organiziranje pranja i glačanja rublja i drugi kućanski poslovi), briga o higijeni, nabava namirnica, ljekova i drugih potrepština, pomoć pri odlasku u šetnju, pomoć u socijalnoj integraciji i obavljanje drugih svakodnevnih poslova. Svaka žena će pružati uslugu potpore za najmanje 6 krajnjih korisnika.

Mjesto rada: općina Vrbje

Broj traženih radnica: 15

Prijavi na natječaj kandidatkinje su dužne priložiti:

 • zamolbu,
 • životopis,
 • potvrdu da se vode u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
 • presliku osobne iskaznice,
 • presliku dokaza o stručnoj spremi
 • presliku radne knjižice ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica)
 • odgovarajući dokaz na okolnost pripadanja određenoj teže zapošljivoj skupini i to:
 1. Žene od 50 godina i više – kopija osobne iskaznice
 2. Osobe s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
 3. Žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima
 4. Žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
 5. Azilantice – odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
 6. Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
 7. Liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
 8. Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o otpuštanju
 9. Pripadnice romske nacionalne manjine – izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
 10. Beskućnice – rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica.
 11. Ostale ranjive skupine - potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Javnom pozivu. Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Javnog poziva ne smatra se prijavljenom kandidatkinjom po pozivu. Povjerenstvo za provedbu postupka ovog Javnog poziva pozivat će kandidatkinje koje ispunjavaju formalne uvjete na razgovor (intervju). O vremenu održavanja razgovora (intervjua) kandidatkinje će biti obaviještene pisanim putem.

Kandidatkinja koja ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukla svoju prijavu.

O ishodu izbora kandidatkinja koje ispunjavaju tražene uvjete podnositeljice prijava, bit će obaviještene u zakonskom roku.

Prijavu dostaviti na e-mail: esf.vrbje@gmail.com, osobno ili putem pošte na sljedeću adresu: Općina Vrbje, Kralja Tomislava 4, 35423 Vrbje s naznakom „Zajedno za žene II“ UP.02.1.1.16.0439, PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS – NE OTVARAJ“ zaključno do 15.11.2022. godine, odnosno istekom roka od 8 dana od dana objave na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Javni poziv će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, internetskoj stranici Općine Vrbje, oglasnoj ploči Općine Vrbje, te internetskoj stranici projekta.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u uredovno vrijeme Općine Vrbje, osobno, na broj telefona: 0917686995 ili putem e-maila: esf.vrbje@gmail.com.

Kandidatkinje prijavom na oglas pristaju da Općina Vrbje, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju ovog javnog poziva obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe poziva, od strane ovlaštenih osoba za provedbu poziva. Općina Vrbje s osobnim podacima postupat će sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

Igor Jurišić

Općinski načelnik

 

 

 

Najčitanije