OGLAS za koordinatora / koordinatoricu projekta „Zaželi za aktivne zlatne godine, SF.3.4.11.01.0012“

OGLAS za koordinatora / koordinatoricu projekta „Zaželi za aktivne zlatne godine, SF.3.4.11.01.0012“

OGLAS_koordinator_ica projekta.docx

   

 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBJE

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 112-03/24-01/01

URBROJ: 2178-19-01-24-2

Vrbje, 15.3.2024.

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Poziva Zaželi – prevencija institucionalizacije, kodni broj SF.3.4.11.01 za projekt „Zaželi za aktivne zlatne godine, SF.3.4.11.01.0012“ sklopljenog 11. ožujka 2024. godine, financiranog iz Europskog socijalnog fonda Plus, Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027., općinski načelnik Općine Vrbje raspisuje

                                                                          OGLAS

za koordinatora / koordinatoricu projekta „Zaželi za aktivne zlatne godine, SF.3.4.11.01.0012“

 

– 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme s početkom rada 01.04.2024.

Na ovaj Oglas  mogu se ravnopravno prijaviti osobe obaju spolova.

Opći uvjeti za prijam:

– punoljetnost,

– hrvatsko državljanstvo.

 

Osim općih uvjeta kandidati_kandidatkinje moraju ispunjavati i posebne uvjete:

Razina obrazovanja: -  Srednja škola 4 godine

                                   - Viša ili prvostupanjska

                                   -  Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Radno iskustvo: 2 godine

Informatička znanja: Potrebne napredne digitalne vještine, samostalno korištenje MS Office paketa, s naglaskom na MS Excel, MS Word, te korištenje Interneta

Poželjna znanja, vještine, osobine: Visoka motivacija ka usavršavanju i napredovanju na polju pisanja i provedbe projekata. Poželjno je iskustvo u radu na EU projektima. Potpuna samostalnost u provedbi projekata pri čemu je važna izražena sposobnost kvalitetnog organiziranja vlastitog posla i upravljanje različitim aspektima posla istovremeno. Važno je razumijevanje projektnog tipa rada koji ima svoju specifičnu dinamiku, a što traži urednost u dokumentiranju odrađenog vlastitog posla kao i poslova ostalih članova tima, sposobnost praćenja i pružanja podrške u trenutnim aktivnostima.

Razumijevanje ključnih računovodstvenih pojmova i sposobnost praćenja budžeta.

Aktivno korištenje engleskog jezika u pismu i govoru.

Vozačka dozvola B kategorije.

Opis radnog mjesta i poslova:

Aktivnosti koordiniranja projektom obuhvaćaju:

  • obavljanje poslove koordinacije zaposlenih pružatelja_ica usluge pomoći u kući, izraditi plan aktivnosti pružanja usluge pomoći korisnicima_icama, izraditi tjedni raspored za pružatelje_ice usluge i pripremiti potrebnu dokumentaciju, sudjelovati u selekciji pružatelja_ica usluge, sudjelovati u selekciji pripadnika_ica ciljne skupine i prikupljanju njihove dokumentacije, sudjelovati u nabavi i podjeli higijenskih potrepština, provoditi vrednovanje kvalitete provedbe usluge svaka tri mjeseca, obići korisnike_ice jednom mjesečno, održati sastanak sa zaposlenim pružateljima_icama usluge dvaput mjesečno, sudjelovati na sastanku projektnog tima jedanput mjesečno, izvještavati voditelja_icu projekta o postignutim rezultatima i mogućim rizicima telefonski ili usmeno jednom tjedno, biti dostupna pružateljima_icama usluge putem telefona i e-maila, a po potrebi i osobno; biti dostupna korisnicima_icama putem telefona i e-maila, a po potrebi i osobno; sudjelovati u pripremi završnog izvješća

Poslodavac nudi: Rad u punom radnom vremenu; Pozitivno radno okruženje i kvalitetne međuljudske odnose na radnom mjestu; Priliku za osobni, profesionalni razvoj i učenje, Rad u stimulativnom okruženju, Uvažavanje specifičnih potreba zaposlenika i fleksibilnost u dogovaranju radnog aranžmana kako bi se pružila mogućnost da se ostvari maksimum i zadovoljstvo u radu.

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje prilažu:

-  životopis s detaljnim opisom odgovarajućeg radnog iskustva u upravljanju i koordinaciji EU projektima,

-  dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice),

-  dokaz o stručnoj spremi: diploma o stručnoj spremi

-  dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO).

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave ovog natječaja na službenoj mrežnoj stranici Općine Vrbje i oglasnoj ploči Općine Vrbje putem e-maila: esf.vrbje@gmail.com, s naznakom “ Oglas za koordinatora / koordinatoricu”.

Za osobu/osobe koje zadovoljavaju formalne uvjete iz oglasa i stekle su status kandidata / kandidatkinje prijavljenog/ne na oglas bit će proveden intervju. Ako kandidat/kinja ne pristupi intervjuu smatrat će se da je povukao/la prijavu na oglas. Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrdit će listu kandidata/kinja koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa te će pravovremeno ih obavijestiti o vremenu i načinu provođenja intervjua.

O rezultatima izbora kandidati_kinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Kandidati prijavom na oglas pristaju da Općina Vrbje, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju ovog oglasa obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe oglasa, od strane ovlaštenih osoba za provedbu. Općina Vrbje s osobnim podacima postupat će sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

Općina Vrbje

 

Najčitanije