12. sjednica Općinskog vijeća

12. sjednica Općinskog vijeća

U srijedu 22. prosinca 2010. godine s početkom u 18.00 sati u općinskoj vijećnici održat će se 12. sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbje sa sljedećim dnevnim redom :

1. Usvajanje Zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrbje
2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Planu proračuna Općine Vrbje za 2010.godinu 
3. Donošenje Odluke o Planu proračuna za 2011.godinu
4. Donošenje Odluke o blagajničkom maksimumu
5. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za popis
6. Donošenje Odluke o komunalnoj nakandi
7. Donošenje Odluke o visini vrijednosti boda komunalne naknade
8. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju člana Stožera zaštite i spašavanja Općine Vrbje
9. Donošenje Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Vrbje
10. Donošenje Odluke o raspisivanju Javnog natječaja: 
- za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
- za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
11. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje početne cijene na natječaj za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
12. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
13. Donošenje Odluke o utvrđivanju granica Općine Vrbje – groblje Bodovaljci
14. Razmatranje zahtjeva caffe bar „Krčma Veseljak“ vl. Dalibor Petrović o davanju na korištnje javne površine za terasu
15. Donošenje Odluke o uključivanju u projekt „LEADER“ – osnivanju udruge Lokalna akcijska grupa
16.Razno

Najčitanije